پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

اجرای سریع

معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون
 

 معاونین پژوهش و فناوری از ابتدا تاکنون

 
  
  
  
  
  
  
  
دکتری تخصصی فیزیولوژیاستادیار1372/02/231375/03/23
  
دکتری تخصصی ایمنی شناسیاستادیار1375/03/231380/06/06
  
دکتری تخصصی آمار حیاتیاستاد1380/06/061383/07/29
  
دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتراستادیار1383/07/291385/03/03
  
دکتری تخصصی فیزیولوژیاستاد1385/03/031386/04/02
  
دکتری تخصصی مهندسی برق-کنترلدانشیار1386/04/021388/06/25
  
دکتری تخصصی فیزیولوژیاستاد1388/06/25تا کنون