پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

مدیران پژوهشی
 

 مدیران پژوهش و فناوری

 
  
  
  
  
  
  
  
  
معاون پژوهش و فناوریدکتری فیزیولوژیاستاد51215105kiasalari [AT] shahed.ac.ir
  
مدیر امور پژوهشیدکتری مهندسی برق-الکترونیکاستادیار51215113s.rahbarpour [AT] shahed.ac.ir
  
مدیر امور فناوری و تحقیقات کاربردیدکتری مهندسی کامپیوتر امنیت شبکهاستادیار51215109bijani [AT] shahed.ac.ir
  
رئیس کتابخانه مرکزیدکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانیدانشیار51214110nourmohammadi.h [AT] shahed.ac.ir
  
مدیرداخلی مراکز تحقیقاتیدکتری قارچ شناسی-66495232salehi [AT] shahed.ac.ir
  
رئیس اداره انتشاراتکارشناسی ارشد مدیریت-51215122m.kashanimehr [AT] gmail.com