پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

مدیران پژوهشی
 

 مدیران پژوهشی

 
  
  
  
  
  
  
  
زهرا کیاسالاریمعاون پژوهش و فناوریدکتری تخصصی فیزیولوژیاستاد51215105kiasalari[AT]shahed.ac.ir
سعیده رهبرپورمدیر امور پژوهشیدکتری مهندسی برق- الکترونیکاستادیار دانشکده فنی و مهندسی51215113s.rahbarpour[At]shahed.ac.ir
شهریار بیژنیمدیرکل دفتر پژوهش های کاربردیدکتری مهندسی کامپیوتر-امنیت شبکهاستادیار51215109bijani [AT] shahed.ac.ir
حمزه علی نورمحمدیرئیس کتابخانه مرکزیدکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانیدانشیار51214110nourmohammadi.h[AT]gmail.com
مهدی کاشانی مهررئیس مرکز چاپ و نشرکارشناسی ارشد مدیریت-51215122m.kashanimehr[AT]gmail.com
رضا محمدصالحیمدیرداخلی مراکز تحقیقاتیدکتری میکروبیولوژی-51215109-66495232salehi[AT]shahed.ac.ir
محمد منثوریمسئول اداره امور پژوهشهای دانشجوییدکتری تخصصی مهندسی برق-کنترلاستادیار51215355mmanthouri[AT]shahed.ac.ir