پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

اجرای سریع

شورای چاپ و نشر
 

 شورای چاپ و نشر

 
شوراي چاپ و نشر
 وظيفه ‌چاپ ‌و نشر و سياستگذاري در چارچوب مقررات عمومي دانشگاه به عهده شوراي چاپ و نشر است.
 اعضاي شورا عبارتند از:
الف. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
ب. معاون فرهنگي دانشگاه
ج. مدير امور پژوهشی دانشگاه
د. رئيس اداره انتشارات دانشگاه
ه‍. معاون پژوهش و فناوری دانشكده مرتبط با اثر مورد بررسي
و. دو نفر صاحبنظر و آشنا به‌امور چاپ و نشر به پيشنهاد معاونت پژوهش و فناوری.

وظايف و اختيارات شورا
- تعيين و تصويب برنامه و خط مشي سالانه مركز در چارچوب سياست‌هاي كلي دانشگاه
 
- بررسي، ارزيابي، اظهارنظر تعيين امتياز پژوهشي و تصويب يا رد كليه آثار پيشنهادي و ارائه شده به مركز
 
- تعيين تيراژ آثار با در نظر داشتن تقاضاي بازار و يا نياز دانشگاه

- تعيين و تصويب مقررات مراحل نشر و قيمت گذاري

 راي‌گيري در غياب صاحب‌ اثر انجام مي‌گيرد.