پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اجرای سریع

ارتقای کارمندان
مراحل امتیازدهی در معاونت پژوهش و فناوری

1-ارسال فایل word فرم ارتقا از طریق اتوماسیون و مستندات پژوهشی مربوط به بند د-3 تا د-8 به دفتر معاونت توسط متقاضی.
  1. د-3)تصویر صفحه اول مقاله مشخصات تمامی نویسنده ها همراه وابستگی سازمانی، عنوان همایش و تاریخ آن درج شده باشد. در صورتیکه اطلاعات همایش در صفحه مقاله درج نشده ارسال گواهی ارائه مقاله نیز لازم است.
  2. د-4)تصویر صفحه شناسنامه کتاب 
  3. د-5)تصویر نامه اعلام خاتمه یا گزارش نهایی طرح یا گواهی همکاری طرح
  4. د-6)تصویر صفحه اول مقاله مشخصات تمامی نویسنده ها همراه وابستگی سازمانی، عنوان نشریه و تاریخ انتشار آن درج شده باشد.
  5. د-7)تأیید مدیر مربوطه
  6. د-8)گواهی ثبت اختراع یا اثر بدیع هنری
توجه: لازم است مستندات به ترتیب تایپ شده در فرم و با قید شماره به دفتر معاونت تحویل داده شود.

2-بررسی و امتیازدهی توسط کارشناس پژوهشی مطابق شیوه نامه مصوب شورای پژوهش و فناوری.

3-تأیید در کمیته تخصصی امتیازدهی.

4-تأیید معاونت محترم پژوهش و فناوری.

5-تحویل فرم امتیاز مهر و امضاشده به متقاضی