پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پژوهش و فناوری

:

News: خبرنامه پژوهش و فناوری عتف

عنوان

خبرنامه پژوهش و فناوری عتف

جهت دریافت چهاردهمین خبرنامه پژوهش وفناوری عتف وابسته به معاونت پژوهش و فناوری اینجا کلیک کنید.

تاریخ انتشار

25/05/1396

تصویر خبر

پیوست: