پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پژوهش و فناوری

:

News: بخشنامه پژوهانه 95

عنوان

بخشنامه پژوهانه 95

به استحضار می رساند ثبت نام از متقاضیان پژوهانه سال 1395 برابر شرایط و مقررات از تاریخ 20/8/94 لغایت 20/9/94 انجام می پذیرد.

بخشنامه مربوط و فایل مقررات و شرایط، از لینک های زیر ​قابل دریافت است.

moghararat va sharayet.pdfmoghararat va sharayet.pdf

 bakhshname pajohane 95.PDFbakhshname pajohane 95.PDF

 جهت دریافت دستورالعمل به آدرس http://spmoss/rso/SitePages/Instructions-Forms.aspx مراجعه فرمایید.

تاریخ انتشار

19/08/1394

تصویر خبر

پیوست: