پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

  
  
http://shahed.ac.ir/research/DocLib/baharfestival.jpg