پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

اجرای سریع

  
  
دکتر زهرا کیاسالاریمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه (رئیس جلسه)
دکتر سعیده رهبرپورمدیر امور پژوهشی (دبیر جلسه)
دکتر علیرضا بهرادمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر پرویز اولیاءنماینده رئیس دانشگاه و رئیس مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
دکتر شهریار بیژنیمدیرکل دفتر امور فناوری و پژوهش های کاربردی
رضا محمدصالحیمدیر داخلی ستاد مراکز تحقیقاتی
دکتر حمزه علی نورمحمدیرئیس کتابخانه مرکزی
مهدی کاشانی مهررئیس مرکز چاپ و نشر
دکتر معصومه حیدریمعاون پژوهش و فناوری دانشکده پرستاری و مامایی
دکتر علیرضا عزیززاده دلشادمعاون پژوهش و فناوری دانشکده پزشکی
دکتر محمدرضا حکیمانهمعاون پژوهش و فناوری دانشکده دندانپزشکی
دکتر حسین زمانیهامعاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم انسانی
دکتر حمیدرضا نویدیمعاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم پایه
دکتر حبیب عباسی پورمعاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم کشاورزی
دکتر سروش اخلاقیمعاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و مهندسی
دکتر عبدالرضا چارئیمعاون پژوهش و فناوری دانشکده هنر
دکتر سیدجلال طباطباییرئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
دکتر محسن ناصریرئیس مرکز تحقیقات طب سنتی
دکتر طوبی غضنفریرئیس مرکز تحقیقات  تنظیم پاسخ های ایمنی
دکتر محمد منثوریمسئول اداره امور پژوهش های دانشجویی
دکتر محمدرضا جلالی ندوشننماینده رئیس دانشگاه
دکتر مرجان حشمتیسرپرست کمیته تحقیقاتی دانشجویی
دکتر محمود فردوسی زادهرئیس پژوهشکده فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات
دکتر محسن فرمهینی فراهانیمعاون فرهنگی