پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
  
  
  
  
  
  
  
زهرا کیاسالاریمعاون پژوهش و فناوریدکتری تخصصی فیزیولوژیاستاد51215105kiasalari[AT]shahed.ac.ir
سیدحمید حاجی سیدجوادیمدیر امور پژوهشیدکتری ریاضیدانشیار51215113h.s.javadi[At]shahed.ac.ir
شهریار بیژنیمدیرکل دفتر پژوهش های کاربردیدکتری مهندسی کامپیوتر-امنیت شبکهاستادیار51215109bijani [AT] shahed.ac.ir
حمزه علی نورمحمدیرئیس کتابخانه مرکزیدکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانیدانشیار51214110nourmohammadi.h[AT]gmail.com
مهدی کاشانی مهررئیس مرکز چاپ و نشرکارشناسی ارشد مدیریت51215122m.kashanimehr[AT]gmail.com
رضا محمدصالحیمدیرداخلی مراکز تحقیقاتیدکتری میکروبیولوژی51215109-66495232salehi[AT]shahed.ac.ir
محمد منثوریمسئول اداره امور پژوهشهای دانشجوییدکتری تخصصی مهندسی برق-کنترلاستادیار51215355mmanthouri[AT]shahed.ac.ir