پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
 

 سوابق شغلی

 
  
  
  
  
  
دانشکده هنر1392
  
دانشکده هنر1392
  
دانشکده هنر دانشگاه شاهد13861388
  
دانشگاه شاهد13871388
  
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی13801382
  
13701380
  
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی13811382
  
13711371
  
دانشگاه شاهد
  
دانشکده هنرشاهد85تاکنون