پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 ​

شماره 163735/ت 48567 هـ
1391/8/21

تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3)
قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383


وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/8/1391 بنا به پیشنهاد شماره 132772/56 مورخ 25/7/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تصویب نمود:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می شود :
1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون (67000000) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (670000000)  ریال تجاوز نکند.


3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (670000000) ریال باشد.

ب- نصابهای تعیین شده از ابتدای سال 1391 تا زمانی که اصلاح نشده ­اند، قابل اجرا خواهند بود.


معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا رحیمی