پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

:

News: آگهي مناقصه نگهداري از فضاي سبز

عنوان

آگهي مناقصه نگهداري از فضاي سبز
آگهي مناقصه نگهداری از فضای سبز
دانشگاه شاهد در نظر دارد نگهداري از فضاي سبز خود را به مساحت 327000 متر مربع، از طريق مناقصه به شركت كننده واجد شرايط واگذار نمايد. تضمين شركت در مناقصه 342000000 ريال مي باشد. بدينوسيله از شركتهاي داراي تجربه و سوابق اجرايي مفيد دعوت بعمل مي آيد، جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ درج آگهي لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه 3/9/93 با در دست داشتن معرفي نامه به آدرس ابتداي آزاد راه تهران -قم، روبروي حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد اداره كل تداركات مراجعه نمايند.
 
شماره تماس : 51213079- 51213550
 
 
 
 
 

تاریخ انتشار

11/19/2014

تصویر خبر

پیوست: