پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

بخشنامه درج آگهی در روزنامه

 به آگاهی می رساند؛ با توجه به هماهنگی­های به عمل آمده، درج هرگونه آگهی روزنامه برای واحدهای متقاضی از سوی روابط عمومی دانشگاه صرفا در شرایط زیر امکان پذیر می باشد.

1 ـ ارائه درخواست واحد متقاضی به همراه جزئیات کامل درخواست
2 ـ ارائه نامه رسمی موافقت معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه برای درج آگهی از سوی واحد متقاضی
3 ـ پرداخت تمامی هزینه های متعلقه از سوی واحد متقاضی

 

تاریخ انتشار

10/22/2012

تصویر خبر

پیوست:
آگهی.doc