پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

:

News: شرایط دریافت هزینه های درمان از بیمه تکمیلی

عنوان

شرایط دریافت هزینه های درمان از بیمه تکمیلی

 

در راستای تسریع دریافت هزینه های درمان رعایت دقیق موارد زیر به هنگام تحویل فرم اعلام خسارت درمان و ارسال مدارک مربوطه ضروری می باشد:

1-  ضروری بودن ذکر کد ملی، نسبت با بیمه شده اصلی، نوع بیماری و نوع هزینه های انجام شده با مشخص نمودن تعداد آنان و قید نمودن تعداد برگهای مدارک مربوطه پیوست شده به فرم

2- درج تاریخ تحویل مدارک به اداره رفاه در قسمتی از فرم.
3- مهمور نمودن برگ هزینه ویزیت به مهر پزشک و درصورت مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان مهمور نمودن به مهر پزشک و مهر بیمارستان یا درمانگاه ( ضمیمه نمودن برگ دفترچه تامین اجتماعی ضروری می باشد).
4 -مهمور و نوشته شدن ریز سهم بیمار و سهم سازمان بر روی برگ دفترچه تامین اجتماعی از طرف داروخانه برای دریافت هزینه دارو ( داروهای آزاد جزء پوشش بیمه تکمیلی نمی باشند )
5 درصورت بستری در مراکز درمانی که طرف قرارداد بیمه ایران نبوده ولی طرف قرارداد تامین اجتماعی می باشند، ارائه کپی برابر اصل مدارک و صورتحساب بیمارستان و اصل رسید دریافت چک از سازمان تامین اجتماعی برای دریافت هزینه درمان از بیمه ایران الزامی می باشد.
ضمناً با عنایت به اینکه گذشت زمان در ارائه مدارک تاثیری در پرداخت هزینه های درمان ندارد، لذا همکاران محترم جهت سهولت در دریافت هزینه می توانند مدارک مربوط به چندین هزینه درمان خود را جمع آوری و به صورت یکجا ( قبل از پایان اتمام مدت قرارداد ) ارائه نمایند. همچنین با توجه به اینکه در صورت مراجعه به مراکز درمانی که طرف قرارداد تامین اجتماعی نیستند، خسارتها بر اساس تعرفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور می گردد، در نتیجه بهتر است همکاران محترم جهت درمان به مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی مراجعه تا پس از کسر سهم تامین اجتماعی سهم بیمه تکمیلی از بیمه ایران دریافت گردد.

 http://moss.shahed.ac.ir/poshtibani/Lists/List4/AllItems.aspx

تاریخ انتشار

05/08/2012

تصویر خبر

پیوست: