پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

:

News: تقسیط هزینه های درمان بیمارستان مصطفی خمینی برای کارمندان دانشگاه شاهد

عنوان

تقسیط هزینه های درمان بیمارستان مصطفی خمینی برای کارمندان دانشگاه شاهد

در راستای رفاه حال کارمندان محترم دانشگاه و با عنایت به مصوبه هیات رئیسه دانشگاه در هفتصد و هفتمین جلسه مورخ 10/11/1390، شرایط استفاده همکاران از تقسیط هزینه های درمان بیمارستان شهید مصطفی خمینی به شرح زیر اعلام میگردد :

 

1.       کلیه کارکنان دانشگاه می توانند از تقسیط هزینه درمان بیماران بستری (سهم بیمار) خود و بستگان درجه یک تحت تکفل (همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر ، خواهر) پس از ارائه درخواست کتبی و تائید رئیس بیمارستان استفاده نمایند.
تبصره 1: خانمهای شاغل در دانشگاه صرفاً می تواننند برای هزینه های درمان بستری همسر و فرزندان خود از این مکان استفاده نمایند.
تبصره 2: استفاده کارکنان قرارداد خدمات معین و شرکتی مشروط به ارائه تضمین معتبر(به تشخیص و قبول رئیس بیمارستان) و اتمام اقساط قبل از پایان قرارداد این گروه از کارکنان امکان پذیر می باشد.
2.       حداقل مبلغ هزینه درمان قابل تقسیط برای کارکنان غیر هیات علمی سه میلیون ریال و برای اعضای هیات علمی ده میلیون ریال می باشد.

 

3.       مدت باز پرداخت اقساط به تشخیص رئیس بیمارستان حداکثر 12 ماه می باشد.

 

  

http://moss.shahed.ac.ir/poshtibani/Lists/List4/AllItems.aspx

 
 
 

 

 

 

تاریخ انتشار

05/08/2012

تصویر خبر

پیوست: