پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

معاونت پشتیبانی و منابع انسانی

:

آرشیو اخبار معاونت پشتیبانی: لیست نمرات آزمونهای برگزار شده در اسفند ماه سال 1390

عنوان

لیست نمرات آزمونهای برگزار شده در اسفند ماه سال 1390

لیست نمرات  آزمونهایی که در اسفند ماه 1390 برگزار گردیده است در سایت آموزش کارکنان منظور گردیده است که همکاران محترم می توانند برای اطلاع از  نمرات به این بخش مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار

07/02/2012

تصویر خبر