پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

عنوان

معرفی

 

وب سایت معاونت پشتیبانی  و منابع انسانی (داری و مالی)

 

معاونت  پشتیبانی  و منابع انسانی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه ، قراردادهای امورساختمانی و تاسیساتی ، خدماتی ، رسیدگی به  هدف های اجرایی دانشگاه ، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی  مورد نیاز دانشگاه است . همچنین این معاونت در زمینه برقراری  نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت  می کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.
وظایف و اختیارات :

 

•برنامه  ریزی ، اداره و هدایت امور اداری و مالی ، تهیه و اجرای عملیات  عمرانی در چهارچوب طرح جامع برای تامین ونگهداری فضاهای کالبدی  متناسب با برنامه توسعه آموزش عالی
•پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی ، مالی  و معاملاتی و عمرانی
•تدوین  برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت به منظور توسعه  کمی و کیفی آموزش و پژوهش ، وفناوری و پیشنهاد ساختار و تشکیلات  و بودجه دانشگاه
•حصول  اطمینان یافتن از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه ، از طریق  اعمال نظارت بر کار آنها
•همکاری  با ریاست دانشگاه برای اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای  ستادی دانشگاه
•نظارت  بر طرح های عمرانی و بودجه سالانه و پیشنهاد به رئیس دانشگاه ​

 

تاریخ انتشار

01/31/2012

تصویر خبر