پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
پیوستها
  
  
  
  
  
  
  
کارشناسیمهندسي الكترونيكشيراز 1364-1369
  
کارشناسی ارشدمهندسي الكترونيكتهران1369-1372
  
دکترامهندسي پزشكيتهران1372-1378