درخواست اعضای هیئت علمی كه اغلب مبني بر چاپ کتاب، امتیاز چاپ و مجوز چاپ آرم دانشگاه است به‌وسیله معاونان پژوهشی دانشکده‌ها به مرکز چاپ و انتشارات ارسال‌ می‌‌شود تا در جلسه شورای چاپ و نشر با حضور رئیس شورا (معاون پژوهشی)، دبیر شورا (رئیس مرکز چاپ و انتشارات) و دو عضو حقوقی (معاون فرهنگی و مدیر کل دفتر مطالعات) و دو عضو حقیقی منتخب رئیس دانشگاه، بر اساس آیین‌نامه‌های وزارتین بهداشت و علوم برای پذیرش و مراحل داوری بررسی‌شوند.

جلسه شورای چاپ و نشر با توجه به وصول پرونده‌ها، آخر هر ماه تشکیل می‌شود.


مدارک موردنیاز.pdf مدارک موردنیاز.pdf

فرم های درخواست- 21-10-94.pdf فرم های درخواست- 21-10-94.pdf

مصوبات شورای چاپ و نشر در سال 1394 - جلسه 179.pdf مصوبات شورای چاپ و نشر در سال 1394 - جلسه 179.pdf

 مصوبات سال های 1391 الی 1393.pdf مصوبات سال های 1391 الی 1393.pdf

شرایط چاپ کتاب از پایان‌نامه.pdf شرایط چاپ کتاب از پایان‌نامه.pdf

جدول فراوانی مصوبات.pdf جدول فراوانی مصوبات.pdf

Click Here...