# حضور مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران # انتشار مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی به صورت الکترونیکی # اعطای درجه علمی - پژوهشی به دوفصلنامه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام # حضور مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شاهد در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران # انتشار نخستین شماره نشریه پژوهشنامه علم سنجی # انتشار کتاب «ژنوتایپینگ دانه گرده» ترجمه دکتر علاءالدین کردنائیج