پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
 http://www.scopus.com/results/results.url?sort=plf-f&src=s&sid=B0224334F803F6AB8033FAD1DC042266.I0QkgbIjGqqLQ4Nw7dqZ4A%3a160&sot=aut&sdt=a&sl=18&s=AU-ID%2823971084900%29&origin=AuthorProfile&reselectAuthorsLinkName=Omidi%2c+Heshmat&txGid=B0224334F803F6AB8
 http://www.scopus.com/results/results.url;jsessionid=FE14762572757A3669CA17167522F25A.fM4vPBipdL1BpirDq5Cw?sort=plf-f&src=s&sid=B0224334F803F6AB8033FAD1DC042266.I0QkgbIjGqqLQ4Nw7dqZ4A%3a160&sot=aut&sdt=a&sl=18&s=AU-ID%2823971084900%29&origin=AuthorProfile
 http://www.omidih.webs.com/
 شرح مقاله های فارسی ISC
 شرح مقاله های نمایه شده در
 پایگاه نشریه های فارسی