پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

خدمات دانشجویی

:

سرای دانشجویی خواهران

​​​​مسئول خوابگاههای خواهران: 
خانم مهناز فرج پور​​
شماره تماس سرپرستی: 51215300 و 51215302

شماره تماس سرپرستی: 88892629
مسئولین خوابگاه:
خانم رقیه ظهیری
خانم فائزه ابراهیمی
خانم ثریا لطفی
خانم فاطمه پورمهدی