پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

خدمات دانشجویی

:

سرای دانشجویی برادران

​مسئول خوابگاههای برادران:
سجاد خسروی
شماره تماس سرپرستی: 55880717
شماره تماس نگهبانی: 55880716

شماره تماس سرپرستی: 88905758
شماره تماس نگهبانی: 88801627
​مسئولین خوابگاه:

1354.jpg
​آقای ابراهیم شریفی
Image (5).jpg
آقای ناصر نعمت زاده 

آقای علیرضا مهدی زاده
 
آقای محمدرضا یوسف زاده