پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

خدمات دانشجویی

:

ارتباط با ما

​​
​​
شماره تماس: 51215276 

شماره نمابر: 51215277 


ارتباط مستقیم با مدیر امور دانشجویی:
 st.affairs@shahed.ac.ir​