پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

خدمات دانشجویی

:

اداره امور خوابگاه ها

​​​​​​​​​​​اداره امور خوابگاهها، یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی می باشد که نظارت بر خوابگاه های دانشگاه و انجام برنامه ریزی برای اسکان دانشجویان غیربومی را برعهده دارد. از آنجایی که مجموعه قوانین و مقررات نحوه اسکان دانشجویان براساس مجموعه مقررات و دستورالعمل های مصوب وزارتین علوم و بهداشت می باشد این اداره نیز سیاست های کلی و چارچوب اصلی قوانین موضوعه را سرلوحه انجام وظایف و برنامه های خود می داند. از جمله امکانات خوابگاه های دانشجویی نمازخانه، سایت رایانه، سالن مطالعه، کتابخانه، سالن تلویزیون، سالن ورزش، سالن توزیع غذا، رختشویخانه، واحد مشاوره و ... می باشد؛ ضمنا امکان دسترسی دانشجویان به اینترنت بی سیم در خوابگاه نیز فراهم است.​

امور خوابگاهها: 

آقای علی اصغر ملکی
شماره تماس: 51215259

آقای حنظله خلیلی
شماره تماس: 51215273