پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
رضا نوروززاده
پروفایل
رضا نوروززاده
 

 سوابق تحصیلی

 
وب پارت تحصیلات اساتید
مدرک تحصیلیرشته تحصیلینام دانشگاهنام کشورنام شهراز سالتا سالعنوان پایان نامه یا رساله
دکتريپرستاريتربيت مدرسايرانتهران13931398طراحي الگوي مراقبت از خانواده بيماران در مرحله پايان زندگي