پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
پایان نامه کارشناسی ارشد   

نوروزي چاكلي، عبدالرضا. (1379). رفتارهاي اطلاع‌يابي پژوهشگران مراجعه‌كننده به World Wide Web از طريق تماس با شبكه جهاني اينترنت مستقر در دانشگاه تربيت مدرس. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، گروه علوم كتابداري و اطلاع‌رساني.​