پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
این طریقه نمایش نمی تواند به نمایش درآید زیرا از حد نمای لیست (5000 آیتم) تایید شده توسط مدیر، تجاوز می کند.

برای دیدن آیتم ها، نمای دیگری را انتخاب و یا نمای جدیدی را ایجاد نمایید. اگر مجوزهای لازم را برای ایجاد نماها برای این لیست ندارید، از مدیر بخواهید تا نما را اصلاح کند و در نتیجه آن با حد میزانش، مطابقت خواهد کرد.