پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

مناقصه خرید کیف های بیماران بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

تعداد بازدید: 103
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
مناقصه خرید کیف های بیماران بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد ازطریق مناقصه نسبت به خریدکیف های بیماران مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی )ره (اقدام نماید.

تضمین شرکت در مناقصه 220/000/000 (دویست و بیست میلیون ریال) می باشد. بدینوسیله از متقاضیان دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 96/04/26  با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس:  تهران، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی )ره(، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

شماره تماس: 88966860


شرایط شرکت در مناقصه.pdfشرایط شرکت در مناقصه.pdf

فرم قرارداد مناقصه.pdfفرم قرارداد مناقصه.pdf