پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

مناقصات خدمات تنظیف و تغذیه بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

تعداد بازدید: 608
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
مناقصات خدمات تنظیف و تغذیه بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد خرید مواد، طبخ صبحانه، ناهار، شام بیماران، همراهان بیماران و پرسنل شاغل در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. 

تضمین شرکت در مناقصه 900/000/000 ريال ( نهصد میلیون ريال) می باشد. بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 96/04/03 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

 شماره تماس :  88966860​

شرایط شرکت در مناقصه تغذیه.pdfشرایط شرکت در مناقصه تغذیه.pdf

قرارداد خرید مواد اولیه تغذیه.pdfقرارداد خرید مواد اولیه تغذیه.pdf

قرارداد طبخ، توزیع و تحویل غذا.pdfقرارداد طبخ، توزیع و تحویل غذا.pdf


همچنین دانشگاه شاهد در نظر دارد انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 2/000/520/000 ريال (دو میلیارد و پانصد و بیست میلیون ريال) می باشد. 

بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه 96/04/03 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

شماره تماس :  88966860

شرایط شرکت درمناقصه خدمات تنظیف.pdfشرایط شرکت درمناقصه خدمات تنظیف.pdf

قرارداد خدمات تنظیف و امور پشتیبانی.pdfقرارداد خدمات تنظیف و امور پشتیبانی.pdf