پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

مناقصات خدمات تنظیف و انتشارات دانشگاه ​

تعداد بازدید: 551
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
مناقصات خدمات تنظیف و انتشارات دانشگاه ​

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف خود را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. 

تضمین شرکت در مناقصه 1/000/850/000 ريال (یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ريال) می باشد. بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 96/3/31 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس اتوبان تهران -قم، روبروی حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

 شماره تماس :  51215160  و 51215163


شرایط شرکت در مناقصه خدمات تنظیف.pdfشرایط شرکت در مناقصه خدمات تنظیف.pdf

قرارداد  مناقصه خدمات تنظیف.pdfقرارداد مناقصه خدمات تنظیف.pdf


همچنین دانشگاه شاهد در نظر دارد بهره برداری از بخش انتشارات خود را از طریق مناقصه به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 180/000/000 ريال می باشد، بدینوسیله از متقاضیان دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/3/31 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس ابتدای آزاد راه  تهرانقم، روبروی حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

 شماره تماس :  51215160 -51215163


شرایط شرکت در مناقصه انتشارات.pdfشرایط شرکت در مناقصه انتشارات.pdf

قرارداد مناقصه انتشارات.pdfقرارداد مناقصه انتشارات.pdf