پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

دومین دوره رقابت علمی کنز 1400

تعداد بازدید: 192
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
دومین دوره رقابت علمی کنز 1400
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، دومین دوره رقابت علمی کنز توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.


به نقل از مدیریت روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)؛ بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) با تاکید بر گسترش علم و فناوری در جهان اسلام، همراه با اتخاذ رویکردی غیرانتفاعی و حفظ استقلال کامل در دستیابی به اهداف خود، با احترام به پیامبر اکرم (ص) و با پیروی از آموزه‌‌های اسلام، فعالیت‌‌های خود را در راستای تقدیر از دانشمندان جهان اسلام و قدردانی از تلاش‌‌های آن‌ها، همراه با تعلیم دانشمندان آینده در سرتاسر جهان آغاز کرده است.

بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) سعی در گسترش همکاری، هم‌‌افزایی و هم‌‌گرایی در حوزه علم مدرن و فناوری‌های جدید و همچنین الگوسازی از شخصیت‌‌های برجسته علم و فناوری دارد.

این بنیاد در چارچوب تکریم دانشمندان جهان اسلام و قدردانی از زحمات آنها و با ماموریت هم‌افزایی و ارتقای ظرفیت فعالین علم، فناوری و نوآوری جهان اسلام به‌منظور نقش‌آفرینی مؤثر در تحقق تمدن نوین اسلامی در حال فعالیت می‌باشد.

بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) یک مسابقه علمی با نام کنز (کاربرد دانش و اندیشه برای جامعه) ایجاد کرده است. این مسابقه با هدف تعمیق تفکر و ایجاد نوآوری در جامعه دانشگاهی برای رسیدگی به مشكلات جهان اسلام در حوزه‌های مختلف زیر برگزار می‌گردد: آب، محیط زیست و انرژی؛ بهداشت و فناوری پزشکی؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ حمل و نقل؛ اقتصاد ، بانکداری و تامین مالی؛ و غیره.

رقابت علمی کنز در دومین دوره خود در سال 1400 از کلیه دانشمندان جوان، محققان و نوآوران زیر 45 سال دعوت می‌نماید تا با ارسال فیلم‌های 3 تا 5 دقیقه‌ای از دستاوردهای علمی و فناوری خود یا راه‌حل‌هایی برای چالش‌های اعلام شده توسط موسسات بین‌المللی، در این رقابت شرکت نمایند.

هر دستاورد علمی و فناوری در قالب ایده، کتاب، مقاله، اختراع، نمونه اولیه یا محصول جدید قابل قبول است.  16 اثر برتر به انتخاب کمیته ارزیابی وارد مرحله نهایی شده و در رقابت نهایی 6 اثر به انتخاب هیئت داوران، برنده جایزه کنز در سال 1400 خواهند شد.

این مسابقه در شش حوزه مختلف برگزار می‌شود. هر دستاورد علمی و فناوری در قالب ایده، کتاب، مقاله، اختراع، نمونه اولیه یا محصول جدید قابل قبول است.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻧﻮآوران ﺟﻮان از ۱۷ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﮑﺮر ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ، دوﻣﯿﻦ دوره رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﺰ ﺗﺎ ۲۹ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۴۰۰، ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ روز اﻋﻄﺎی ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺼﻄﻔﯽ (ص) ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.​

جوایز و مزایا:

الف) هدایای شش اثر برتر در رقابت علمی کنز 1400:

– مدال و تقدیرنامه کنز
– نشان طلای 30 گرمی
– کمک هزینه فرصت مطالعاتی به ارزش 2000 دلار
– امتیاز ویژه جهت بهره‌مندی از پلتفرم‌های شبکه‌سازی بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) شامل STEP و EISA

 ب) ﮐﻠﯿﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻋﻠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎوﯾﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻗﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺎوﯾﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﺬا رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻨﺰ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزاری اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻮآوران ﺟﻮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮای دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽﺷﺎن ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.

معرفی دومین دوره رقابت علمی کنز 1400.pdfمعرفی دومین دوره رقابت علمی کنز 1400.pdf

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت https://kans.mstfdn.org مراجعه نمایند.

kans1.jpg 
 
 

​​​