پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مناقصه عمومی کارهای تکمیلی مناره ها و نماسازی و کاشیکاری گنبد و مناره مسجد دانشگاه

تعداد بازدید: 816
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مناقصه عمومی کارهای تکمیلی مناره ها و نماسازی و کاشیکاری گنبد و مناره مسجد دانشگاه
به گزارش «روابط عمومی»، دانشگاه شاهد در نظر دارد انجام کارهای تکمیلی مناره ها و نماسازی و کاشیکاری گنبد و مناره مسجد خود را واقع در تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر حضرت امام (ره) از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای حداقل رتبه 4 ابنیه، بشرح ذیل واگذار نماید:

1- مبلغ برآورد پروژه: بر اساس فهارس بهای پایه سال 1397 برابر 18134301262 ریال (هجده میلیارد و صد و سی و چهار میلیون و سیصد و یک هزار و دویست و شصت و دو ریال) می باشد.

2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه شاهد با اعتبار سه ماهه به مبلغ 910000000 ریال نهصد و ده میلیون ريال).

3- زمان و محل فروش اسناد مناقصه: اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/3/2 در ازای ارائه معرفی نامه از شرکت و کپی گواهینامه پیمانکاری (رتبه 4 ابنیه) در آدرس: بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، اداره کل تدارکات بفروش می رسد.

4- قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ300000 ريال واریز به شماره حساب 0105614272008 به نام تنخواه اداره کل تدارکات نزد بانک ملی شعبه مجتمع دانشگاهی شاهد کد 1173 واقع در طرح جامع دانشگاه.

5- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به آدرس الکترونیکی www.shahed.ac.ir مراجعه نمایند.

شماره تماس(واحد فنی): 51215264

شماره تماس(دبیرخانه مناقصات) : 51215163

​​