پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مناقصه عمومی محوطه سازی دانشکده کشاورزی (دو مرحله ای)

تعداد بازدید: 495
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مناقصه عمومی محوطه سازی دانشکده کشاورزی (دو مرحله ای)

به گزارش «روابط عمومی»، دانشگاه شاهد در نظر دارد عملیات اجرایی محوطه سازی دانشکده کشاورزی خود را واقع در تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر حضرت امام (ره) از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای حداقل رتبه 5 ابنیه، بشرح ذیل واگذار نماید:


1- مبلغ برآورد پروژه: بر اساس فهارس بهای پایه سال 1396 برابر 4225336125 ریال (چهار میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون و سیصد و سی و شش هزار و یکصد و بیست و پنج ریال) می باشد.
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه شاهد با اعتبار سه ماهه به مبلغ 215000000 ریال (دویست و پانزده میلیون ريال).
3- زمان و محل فروش اسناد مناقصه: اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/07/01 در ازای ارائه معرفی نامه از شرکت و کپی گواهینامه پیمانکاری (رتبه 5 ابنیه) در آدرس: بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، اداره کل تدارکات بفروش می رسد.
4- قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ 300000 ريال واریز به شماره حساب 0105614272008 به نام تنخواه اداره کل تدارکات نزد بانک ملی شعبه مجتمع دانشگاهی شاهد کد 1173 واقع در طرح جامع دانشگاه.
5- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به آدرس الکترونیکی www.shahed.ac.ir مراجعه نمایند.
شماره تماس (واحد فنی) : 51215264 شماره تماس(دبیرخانه مناقصات) : 51215163

96_06_27_asnad_keshavarzi.pdfاسناد مناقصه

96_06_27_rizbaravord.pdfریزبرآورد

​​