پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مناقصه تغذیه بیمارستان شهید مصطفی خمینی

تعداد بازدید: 1839
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مناقصه تغذیه بیمارستان شهید مصطفی خمینی
 به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه،دانشگاه شاهد در نظر دارد خرید مواد، طبخ و توزیع صبحانه، ناهار، شام بیماران، همراهان بیماران و پرسنل شاغل در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 1200000000ريال ( یک میلیارد و دویست میلیون ريال) می باشد. بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 9/4/95 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.


شماره تماس : 88966860

شرایط شرکت در مناقصه تغذیه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)

قرارداد طبخ و توزیع غذاي کارکنان، بیماران و همراهان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی(ره)

قرارداد خرید مواد اولیه تغذیه کارکنان، بیماران وهمراهان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی(ره)