پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مناقصه تاسیسات و خدمات بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

تعداد بازدید: 612
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مناقصه تاسیسات و خدمات بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)
به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد، تعمیر و نگهداری تأسیسات، انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) را​ از طریق مناقصه واگذار نماید.آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری تأسیسات بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)​

دانشگاه شاهد در نظر دارد تعمیر و نگهداری تأسیسات بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 300,000,000 ريال (سیصد میلیون ريال) می باشد. 

بدینوسیله از شرکت های دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت به عمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 99/05/08 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

شماره تماس: 88966860


آگهی مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)​

همچنین دانشگاه شاهد در نظر دارد انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 3000,800,000 ريال (سه میلیارد و هشتصد میلیون ريال) می باشد.
بدینوسیله از شرکت های دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت به عمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 99/05/08 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

شماره تماس: 88966860​