پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مناقصه ایاب و ذهاب سال 96

تعداد بازدید: 1157
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مناقصه ایاب و ذهاب سال 96

 به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، دانشگاه شاهد در نظر دارد انجام سرویسهای ایاب و ذهاب کارمندی و دانشجویی خود را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 950000000 ريال می باشد. بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/5/14 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس ابتدای آزاد راه تهران– قم، روبروی حرم حضرت امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.


شرایط مناقصه ایاب و ذهاب

قرارداد سرویس کارمندی

قرارداد ایاب و ذهاب دانشجویی


شماره تماس: 51215159-51215160