پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان شهید مصطفی خمینی

تعداد بازدید: 433
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان شهید مصطفی خمینی

به گزارش «روابط عمومی»، دانشگاه شاهد در نظر دارد انجام سرویسهای ایاب و ذهاب کارمندی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 280000000 ريال می باشد. بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/6/29 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.


شماره تماس : 88966860


96_06_27_sharayet_bimarestan.pdfشرایط شرکت در مناقصه ایاب و ذهاب مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)

96_06_27_gharardad_bimarestan.pdfقرارداد سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مر کز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)