پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مزایده بخش تصویر برداری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی

تعداد بازدید: 458
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مزایده بخش تصویر برداری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی
دانشگاه شاهد در نظر دارد اجاره بخش تصویر برداری مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی(ره) را از طریق مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.

 تضمین شرکت در مزایده 950000000 ريال( نهصد و پنجاه میلیون ريال) می باشد. بدینوسیله از متقاضیان دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 15/01/97 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

 

شماره تماس :  88966860

شرایط تصویر برداری96.pdfشرایط تصویر برداری96.pdf

قرارداد تصویربرداری  96.pdfقرارداد تصویربرداری 96.pdf