پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

خبر

:

آگهی مزایده اجاره بخش فیزیوتراپی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی(ره)

تعداد بازدید: 4931
نسخه قابل چاپ ارسال برای دوستان ثبت نظر
شرح خبر
آگهی مزایده اجاره بخش فیزیوتراپی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی(ره)
دانشگاه شاهد در نظر دارد اجاره بخش فیزیوتراپی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی(ره) را از طریق مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید.

تضمین شرکت در مزایده 120000000 ريال (صد و بیست میلیون ريال) می باشد. بدینوسیله از متقاضیان دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه 94/11/6 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس ابتدای آزاد راه تهران- قم ، روبروی حرم حضرت امام (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

شماره تماس : 51213550 -51213079

دریافت شرایط شرکت در مزایده اجاره واحد فیزیوتراپی سرپائی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)

دریافت قرارداد اجاره بخش فیزیوتراپی سرپایی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)

​​