پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​

گروه علوم پایه

   هدف کلی این گروه دستیابی به پتانسیل های دارویی گیاهان دارویی با اولویت گونه های بومی و در حال انقراض (شناسائی گیاهان دارویی، استخراج مواد موثره و بررسی اثرات دارویی آنها) و  ​   تلاش در جهت ارتقاء کمی و کیفی این پتانسیل ها با استفاده از  فناوریهای نوین (بیوتکنولوژی گیاهی ، نانوتکنولوژی...) می باشد.

 

         محورها و زمینه‌های فعالیت:

ü                جمع آوري و شناسایي گونه‌های دارویي و معطر از نواحي مختلف ايران

ü                استخراج و شناسائی مواد موثره دارویی و بررسی اثرات دارویی آن‌ها

ü                استفاده از روش‌های مختلف کشت بافت و بیوتکنولوژی گیاهی به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت مواد موثره دارویی

ü                شناسایی و استخراج مواد موثره دارویی ارتقاء یافته و مقایسه آن با شرایط اولیه گیاه

ü                شناسایی نقشه های بیوسنتزی و مهندسی متابولیک گیاهان دارویی از طریق ایجاد گیاهان تراریخت و تراژن

ü                ریز ازدیادی گیاهان دارویی از طریق کشت بذر، کشت مریستم و تولید ژرم پلاسم و رویان زائی بدنی