پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

​​گروه علوم پزشکی و بالینی

       محورها و زمینه‌های فعالیت:

ü             جمع‌آوری اطلاعات طب سنتی در خصوص فرآورده‌های گیاهان دارویی و مطالعه تطبیقی آن‌ها (اتنوبوتانی)

ü              شناسایی و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی

ü              بررسی اثرات فارماکولوژیک و کنترل کیفی مواد موثره گیاهان دارویی

ü              انجام کارآزمایی بالینی و سایر آزمایشات لازم جهت ثبت دارو

ü              ثبت دارو و تجاری نمودن آن