پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

مرکز تحقیقات گیاهان داروئی

:

مزرعه و گلخانه تحقیقاتی

​​
مزرعه و گلخانه تحقیقاتی

این مرکز دارای دو هکتار مزرعه تحقیقاتی و همچنین یک واحد گلخانه به منظور ایجاد محیطی مناسب جهت آشنایی دانشجویان و محققان با ماهیت گیاهان دارویی می‌باشد. همچنین کشت بذرهای موجود در بانک ژن به منظور تجدید قوه حیات یا تولید بذور درصورت کمبود بذر از اهداف این بخش می‌باشد.