پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه

مرکز تحقیقات گیاهان داروئی

:

شورای پژوهشی و برنامه ریزی

اعضای شورای پژوهشی و برنامه ریزی

گروه علوم کشاورزی

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

سمت

سید جلال طباطبایی

باغبانی- تغذيه گياهي

استاد

رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

داریوش طالعی

بیوتکنولوژی گیاهی- پروتئومیکس

استادیار

معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

مجید امینی دهقی

زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشیار

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

علیرضا عسکریان زاده

حشره شناسی-مقاومت گیاهان به آفت

دانشیار

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

حسین امیرشکاری

زراعت

استادیار

مدیر گروه علوم کشاورزی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

 

گروه علوم پایه

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

سمت

ایرج رسولی

زیست شناسی- میکروبیولوژی

استاد

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

طیبه رجبیان

زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

دانشیار

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

فرح کریمی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

استادیار

مدیر گروه علوم پایه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

 

گروه علوم پزشکی

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه علمی

سمت

مهرداد روغنی

فیزیولوژی پزشکی

استاد

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

سید سعید اسماعیلی صابر

طب سنتی

استادیار

عضو شورای پژوهشی و نماینده گروه پژوهشی علوم پزشکی و بالینی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

 ​