پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
درباره کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی
نام و نام خانوادگی
سمت
  
تصویر

 

 دکتر حمزه علی نورمحمدی

 
 
رئیس کتابخانه
  

Nourmohammadi.jpg 

 
 

 

محمدرضا پاشنگ

 

معاون کتابخانه و مسئول بخش
خدمات فنی​
  

  
 
فاطمه حسینی جوادی
 کارشناس و مسئول بخش پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی​
  

بدون عکس.jpg 
 

 پرویز خدادادی  تختی

کمک کارشناس بخش امانت (گردش کتاب)

  علی شرفی

کارشناس و مسئول بخش اطلاع رسانی

  میلاد شعبانیان گزافرودی

کارشناس و مسئول بخش علم سنجی و مسئول وب سایت کتابخانه

  محمود صابونی

کارشناس و مسئول بخش امانت (گردش کتاب)

  فاطمه ناطقی

 

کارشناس بخش خدمات فنی

    اکرم نورزاده

کارشناس و مسئول بخش مرجع و نشریات ادواری

  جدید
 

 
روزآمدسازی: 1400/12/23