پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
​​​​​​​​ کتابخانه مرکزی و مرکز  اسناد  و  مدارک  علمی دانشگاه شاهد
 
 
 
http://shahed.ac.ir/lib/Shared%20Documents/%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C2.png
 
   • اعتبارسنجی نشریات علمی:
یکی از مهمترین خدماتی که در واحد علم سنجی، به دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و همچنین به دفتر مطالعات و تحقیقات دانشگاه ارائه می شود، سنجش اعتبار نشریات علمی می باشد. برای دریافت این خدمت، لازم است کاربران محترم فرم درخواست اعتبارسنجی نشریات علمی را تکمیل و به آدرس پست الکترونیک کتابخانه Library@shahed.ac.ir ارسال نمایند.
با توجه به امکانات و دسترسی های موجود، اعتبار نشریات علمی از این نظر که در سال مورد درخواست در چه پایگاه های استنادی ای نمایه می شوند و مقادیر شاخص هایی نظیر  IF, AIF, Q, HIndex, SJR چه مقدار است، تعیین و گزارش می شود

  • کارشناسان واحد علم سنجی:

  • آقای علی رمضان نژاد              شماره تماس:  51214117        ایمیل: ali.ramezannejad@shahed.ac.ir
  • آقای میلاد شعبانیان گزافرودی    شماره تماس:  51214138        ایمیل: m.shabanian@shahed.ac.ir

  • پیوندهای مفید: