پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

اهداف:

کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان بخش جدايي‌ناپذير هر نظام آموزشی و پژوهشي، همواره در خدمت این نظام قرار دارد و به همين دليل،‌ هدف‌ها و وظيفه‌هايي كه براي آن تعيين مي‌شود، بايد با نيازهاي نظام آموزشی و پژوهشی سازمان مادر مطابقت داشته باشد. بر اين اساس، در استاندارد شماره یک از مجموعه استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران، كه توسّط کتابخانه و مرکز اسناد ملّی جمهوري اسلامي ایران تدوين شده است، در خصوص هدف‌ها و وظيفه‌هاي کتابخانه‌های دانشگاهی چنین آمده است:

 
 هر کتابخانة دانشگاهی (اعمّ از مرکزی یا دانشکده‌ای) باید پيش از هر چیز، دارای هدف‌ها و وظيفه‌هاي معیّن و مدوّني در راستای هدف‌ها و وظيفه‌هاي سازمان آموزشی متبوع خود باشد.
 
 
به اين ترتيب، هدف‌هاي عمده و کلّی کتابخانة مرکزی و مرکز منابع علمی دانشگاه شاهد و کتابخانه‌های وابسته به آن را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
 
o پشتیبانی از هدف‌ها و برنامه‌هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه شاهد از طریق تأمین نیازهای اطّلاعاتی اساتید، دانشجویان, کارکنان و سایر کاربران.
o به‌کارگیری شیوه‌های نوین کتابداری و اطّلاع‌رسانی و فنّاوري‌های پیشرفتة اطّلاعاتی در جهت استفادة بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات، به منظور اشاعة سریع‌تر اطّلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضة فعّالانة خدمات.
o گردآوری مجموعه‌ای غنی از منابع اطّلاعاتی علمی– تخصّصی و مرجع در حوزه‌هاي فعّالیّت دانشگاه شاهد و ارتقاء سطح کمّی و کیفی آن در جهت پاسخ‌گویی هر چه بیشتر به نیازهاي مراجعان.
  وظایف:
با توجّه به هدف‌هاي ياد شده، وظیفه‌هاي عمده و کلّی کتابخانة مرکزی و مرکز اطّلاع‌رسانی دانشگاه شاهد و کتابخانه‌های وابسته به آن را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
o گردآوری و سازماندهی مجموعه‌ای از کتاب‌ها، نشریّات ادواری، موادّ دیداری- شنیداری، لوح‌هاي فشرده، پایان‌نامه‌ها و سایر منابع مورد نیاز براي اجراي برنامه‌های آموزشی، طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویان.
o گردآوری و سازماندهی مجموعه‌ای از منابع مرجع و کتاب‌شناختی عمومی و تخصّصی.
o تهیّة راهنماها و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه.
o تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه برای دانشجویان و اعضاي هيأت علمي.
o سازماندهی مؤثّر مجموعه، به منظور افزایش میزان دسترسی به آن.
o فراهم آوردن امکانات و تسهیلات فیزیکی کافی و مناسب برای استفاده از منابع در داخل کتابخانه.
o فراهم آوردن امکانات امانت منابع به مراجعان، نسخه‌برداري و استفادة اعضاي هيأت علمي از منابع دیداری- شنیداری در کلاس‌های درس.
o تدارک خدمات مرجع و امانت بین‌کتابخانه‌ای.
o ارائة خدمات آگاهی‌رسانی جاری، از طریق تولید کتابشناسی‌ها، نمایه‌نامه‌ها و چکیده‌نامه‌ها یا اشاعة اطّلاعات گزینشی و جستجو در پایگاه‌های اطّلاعاتی مورد نیاز.
o رایانه‌ای کردن خدمات کتابخانه و استفاده از پايگاه‌‌های اطّلاعاتی موجود.
o نگهداری تجهیزات، وسایل و منابع دیداری- شنیداری و تولید و نسخه‌برداري این‌گونه منابع در حوزه‌هاي فعّاليّت دانشگاه شاهد.
o تدوین خطّ‌مشی و آیین‌نامه‌های لازم در ارتباط با خدمات و فعّالیّت‌های کتابخانه و تهیّة برنامه‌های کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت.
o استخدام و به‌کارگیری نیروهای ماهر و متخصّص و تلاش برای رشد و ارتقاء سطح علمی آن‌ها.
o گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعّالیّت‌های کتابخانه و ارائة مستمرّ گزارش آن به مقام مافوق.
o مبادلة منابع و مدارک علمی– تخصّصی با مراکز علمی، فرهنگی و مؤسّسه‌هاي آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی.
o تشکیل نظام شبکه‌ای اطّلاع‌رسانی در داخل دانشگاه و همکاری با شبکه‌های اطّلاع‌رسانی سایر دانشگاه‌ها و مؤسّسه‌ها، از قبيل شبکة ملّی کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی ایران.
 
روزآمدسازی: 24/04/1391