پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
 
نام بخش
نام کارکنان
شماره تماس
 
دفتر رئیس کتابخانه
آقای دکتر نورمحمدی (رئیس کتابخانه)
خانم معصومی(مسئول دفتر)
              (تلفن) 51214110 
             (فکس) ​51214111
معاون کتابخانه
آقای پاشنگ
51214118
امانت (گردش کتاب)
آقای تختی
51214115
امانت (گردش کتاب)
آقای صابونی
51214116
​امانت (گردش کتاب)
​آقای قبادی ​51214121
بخش علم سنجی

آقای رمضان نژاد 
51214117
بخش علم سنجی( مسئول وب سایت کتابخانه مرکزی)
​آقای شعبانیان گزافرودی ​51214138​خدمات فنی ​آقای پاشنگ ​51214118
خدمات فنی​ ​خانم شیرآقایی
و خانم ناطقی
​51214140
مرجع و نشریات ادواری
خانم نورزاده
51214139
اطلاع رسانی و منابع الکترونیک

آقای شرفی
51214120
پایان نامه ها​ و طرح های تحقیقاتی خانم حسینی​ جوادی 51214119
آبدارخانه
آقایان رنجبر - پورسعید - منگلی
51214123
* ارقام قرمز رنگ بیانگر شماره های داخلی هستند.
نشانی:
 
تهران - بزرگراه خلیج فارس - نرسیده به عوارض تهران قم - روبروی حرم امام خمینی (ره) - دانشگاه شاهد
 
 کد پستی:
3319118651
دورنگار:
51214111 
صندوق پستی:
159/18155
 
 
ارتباط با مسئول وب سایت کتابخانه مرکزی:
شماره تماس:  02151214138
 
email.jpg 
 libmail.jpg
 
سامانه پیام کوتاه (SMS):
10000051214111 
  
 
روزآمدسازی: 25/01/1395