پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

از نظر سازمان، کتابخانه مرکزی و مرکز منابع علمی دانشگاه شاهد، زیرمجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، محسوب می شود. 

 

 

 

 

 

 libchart.jpg

 روزآمدسازی: 27/04/1391