پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی

کتابخانه مرکزی

:

اسناد مشترک :همه اسنادجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

جهت به اشتراک گذاشتن سندی با اعضای گروه, آن را به این کتابخانه اضافه کنید.
  
  
  
  
  
دسترسی به منابع_thumb_180.jpg
  
16/07/1441 08:58 ق.ظSystem Account16/07/1441 08:58 ق.ظ
دسترسی به منابع_main.jpg
  
16/07/1441 08:58 ق.ظSystem Account16/07/1441 08:58 ق.ظ
سامانه ISC_main.JPG
  
23/06/1441 11:13 ق.ظSystem Account23/06/1441 11:13 ق.ظ
سامانه ISC_thumb_180.JPG
  
23/06/1441 11:13 ق.ظSystem Account23/06/1441 11:13 ق.ظ
کارگاه کار با سامانه‌ ایرانداک_thumb_180.jpg
  
21/06/1441 10:58 ق.ظSystem Account21/06/1441 10:58 ق.ظ
کارگاه کار با سامانه‌ ایرانداک_main.jpg
  
21/06/1441 10:58 ق.ظSystem Account21/06/1441 10:58 ق.ظ
الگو نهایی نگارش پایان نامه(2)  1398.08.29.docx
  
26/03/1441 10:45 ق.ظm.shabanian26/03/1441 10:45 ق.ظ
الگو نهایی نگارش پایان نامه  1398.08.29.docx
  
23/03/1441 01:45 ب.ظm.shabanian23/03/1441 01:45 ب.ظ
دستور العمل نهایی نگارش پایان نامه  1398.08.29.docx
  
23/03/1441 01:45 ب.ظm.shabanian23/03/1441 01:45 ب.ظ
JCR -  2018.xlsx
  
30/01/1441 01:52 ب.ظm.shabanian30/01/1441 01:52 ب.ظ
علمی ترویجی حوزه اردیبهشت 98.pdf
  
29/11/1440 03:58 ب.ظm.shabanian29/11/1440 03:58 ب.ظ
علمی پژوهشی حوزه اردیبهشت 98.pdf
  
29/11/1440 03:58 ب.ظm.shabanian29/11/1440 03:58 ب.ظ
تعطیلات تابستانی_thumb_180.jpg
  
14/11/1440 02:47 ب.ظSystem Account14/11/1440 02:47 ب.ظ
تعطیلات تابستانی_main.jpg
  
14/11/1440 02:47 ب.ظSystem Account14/11/1440 02:47 ب.ظ
الگو - 98،04،18.docx
  
07/11/1440 01:42 ب.ظm.shabanian07/11/1440 01:42 ب.ظ
ایرانداک 1_main.jpg
  
04/11/1440 10:44 ق.ظSystem Account04/11/1440 10:44 ق.ظ
ایرانداک 1_thumb_180.jpg
  
04/11/1440 10:44 ق.ظSystem Account04/11/1440 10:44 ق.ظ
ایرانداک 1.jpg
  
04/11/1440 10:39 ق.ظm.shabanian04/11/1440 10:39 ق.ظ
JCR 2018.xlsx
  
22/10/1440 09:25 ق.ظm.shabanian22/10/1440 09:25 ق.ظ
الگو - 98،03،26.docx
  
13/10/1440 07:50 ق.ظm.shabanian13/10/1440 07:50 ق.ظ
معتبر اردیبهشت - 98.pdf
  
29/09/1440 08:02 ق.ظm.shabanian29/09/1440 08:02 ق.ظ
زدنی_main.jpg
  
16/09/1440 09:09 ق.ظSystem Account16/09/1440 09:09 ق.ظ
زدنی_thumb_180.jpg
  
16/09/1440 09:09 ق.ظSystem Account16/09/1440 09:09 ق.ظ
سامانه نشریات ISC_main.JPG
  
16/09/1440 08:13 ق.ظSystem Account16/09/1440 08:13 ق.ظ
الگوی منطبق   94.10.13 - اصلاح صفحه عنوان.docx
  
08/09/1440 11:11 ق.ظm.shabanian08/09/1440 11:11 ق.ظ
دستور   94.10.13 - اصلاح صفحه عنوان.pdf
  
08/09/1440 11:11 ق.ظm.shabanian08/09/1440 11:11 ق.ظ
دانشجو_thumb_180.jpg
  
08/09/1440 09:39 ق.ظSystem Account08/09/1440 09:39 ق.ظ
دانشجو_main.jpg
  
08/09/1440 09:39 ق.ظSystem Account08/09/1440 09:39 ق.ظ
معتبر وزارت علوم - اسفند 97.pdf
  
02/08/1440 08:35 ق.ظm.shabanian02/08/1440 08:35 ق.ظ
Researcher_ID.pdf
  
15/06/1440 10:03 ق.ظm.shabanian15/06/1440 10:03 ق.ظ
1 - 30بعدی